Pomiary, dokumentacja, odbiór

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art. 62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców przeprowadzania raz na 5 lat kontroli.
Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

O aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej może zapytać Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Nie warto więc ryzykować nałożenia wysokich kar po zapłaceniu których i tak będziemy zmuszeni przeprowadzić konieczne przeglądy.

Wykonujemy przeglądy elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, szpitalach, szkołach. Po zakończonych pomiarach przekazujemy niezbędne protokoły potrzebne do okazania podczas kontroli. Do wykonania pomiarów używamy atestowanych przyrządów pomiarowych.

W ramach przeglądu wykonane są:
  • oględziny instalacji elektrycznej,
  • pomiar skuteczności zerowania,
  • pomiar ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów,
  • pomiar rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych,
  • pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiar natężenia oświetlenia.